import os # Pobieranie nazwy projektu od użytkownika nazwa_projektu = input("Podaj nazwę projektu Laravel: ") if os.system("command -v composer &> /dev/null\n") != 0: print("Composer nie jest zainstalowany. Proszę zainstalować go przed uruchomieniem skryptu.\n") exit(1) if os.system("command -v npm &> /dev/null\n") != 0: print("npm nie jest zainstalowane. Proszę zainstalować je przed uruchomieniem skryptu.") exit(1) # Tworzenie nowego projektu Laravel os.system(f"composer create-project --prefer-dist laravel/laravel {nazwa_projektu}") # Przechodzenie do katalogu projektu os.chdir(nazwa_projektu) # Instalacja Tailwind CSS os.system("npm install -D tailwindcss postcss autoprefixer") # Inicjalizacja pliku konfiguracyjnego Tailwind CSS os.system("npx tailwindcss init -p") # Konfiguracja ścieżek do plików szablonów w tailwind.config.js with open("tailwind.config.js", "w") as tailwind_config: tailwind_config.write("module.exports = {\n") tailwind_config.write(" content: [\n") tailwind_config.write(" './resources/**/*.blade.php',\n") tailwind_config.write(" './resources/**/*.js',\n") tailwind_config.write(" './resources/**/*.vue',\n") tailwind_config.write(" ],\n") tailwind_config.write(" theme: {\n") tailwind_config.write(" extend: {},\n") tailwind_config.write(" },\n") tailwind_config.write(" plugins: [],\n") tailwind_config.write("}\n") # Dodanie trasy do pliku routes/web.php with open("routes/web.php", "a") as web_routes: web_routes.write("\nRoute::get('/tailwind', function () {\n") web_routes.write(" return view('tailwindcss');\n") web_routes.write("});\n") # Utworzenie pliku widoku os.makedirs("resources/views", exist_ok=True) with open("resources/views/tailwindcss.blade.php", "w") as view_file: view_file.write("\n") view_file.write("\n") view_file.write("\n") view_file.write(" \n") view_file.write(" \n") view_file.write(" Tailwind CSS View\n") view_file.write(" @vite('resources/css/app.css')\n") view_file.write("\n") view_file.write("\n") view_file.write("
\n") view_file.write("

Witaj w Tailwind CSS View!

\n") view_file.write("

To jest przykładowy widok korzystający z Tailwind CSS.

\n") view_file.write("
\n") view_file.write("\n") view_file.write("\n") # Tworzenie pliku CSS os.makedirs("resources/css", exist_ok=True) with open("resources/css/app.css", "w") as css_file: css_file.write("@import 'tailwindcss/base';\n") css_file.write("@import 'tailwindcss/components';\n") css_file.write("@import 'tailwindcss/utilities';\n") # Kompilacja i uruchamianie serwera developerskiego os.system("npm run build") os.system('clear') print(f"\nTailwind CSS został pomyślnie zintegrowany z projektem Laravel. \nSprawdź działanie pod adresem: http://nazwadomeny.pl/tailwind\nSkrypt oraz jego akutalizacje dostępne na https://scriptmania.pl")